Feb 11, 2013

ඔයාගේ Business Place එක Google Map වලට Submit කරගන්නේ මෙහෙමයි..!

      අද මම ඔයාලට Googleවලට සම්බන්ධ දෙයක් ගැන කියලා දෙන්නයි යන්ේ.. ේක වැදගත් වෙන්ේ ඔයාට Business Place එකක් තියනවා නම් තමයි.. මම කතාව පටන් ගන්නම් Google Maps වලින්... එක නොදන්න කෙනෙක් නම් නැති තරම්... එය තරමට ජනප්‍රිය වෙලායි තියෙන්ේ.. ඔයාේ Smart දුරකථනේත් මෙම ේවාව දැක ගන්න පුලුවන්... ඔයාේ පරිගණකයෙන් පහත දීලා තියෙන ලින්ක් එකට ගිහින් බලන්න.


      ෝකම තනි ලොකු පින්තුරයක් වේහ්ද? අපි ඉන්න තැන හොයාන්න බලන්න.. Zoom කරන්න කරන්න පාරවල් පවා ොදින් බලන්න පුලුවන් ේහ් ද? ඔයාලා දැක්කද සමහර කඩ සාප්පුවල නම් පවා එහි සදහන් කරලා තියෙනවා.. තව හෝටල්, එක එක ආයතන එහෙමත් තියනවා.. ඉතින් ඔයාේවා ස්ථානය, ව්‍යාපාරික ස්ථානයත් ඒ වේ තිබුනානම් ොච්චර ොදද කියලා හිතෙන්ඇති.. ඔයාේ පාරිෝගිකයින්ටත් එය වැදගත් වනවා ොඅනුමානයි. තවද නව පාරිෝගික පිරිසක් මෙමගින් ඇතිකරගන්නත් පුලුවන් වෙනවා.. ොදයි එහෙනම් ඇයි තවත් ප්‍රමාද වෙන්ේ.. අපි දැන්ම වැේට බහිමු.


 • මුලින්ම ඔයා Google ගිණුමට ොග් වෙන්න. Google ගිණුමක් නැතිනම් දැන් හදා ගන්න. සදහා පහළ ලින්ක් ක භාවිතා කරන්න.
 • හරි එහෙනම්. දැන් පහළ ලින්ක් එක වෙත යන්න.

 • දැන් එහි ඇත   යට ඇති 
 

මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

 • පසුව Google ගිණුම් User Name එක මුරපදය ලබා දී ගිණුමට ලොග් වෙන්න.

 • සුව පහත රූප පරිදි දිස්ේ. තමන් ඉන්න රටයි තමන්ගෙ ජංගම දුරකතනය අංකයි තන ලබා දෙන්න. සුව Find bussiness information යන්න ක්ලික් කරන්න.

 • දැන් පහත රූපපරිදි දිස්ේවි. අදාළ ෝරම නිවැරදිව පුරවන්න. දකුණු පස ඇති පොඩි මැප් එකෙන් පෙන්වනවා අපි දීපු ලිපිනයට අදාළව ස්ථානය... නමුත් හරියටම අපේවා ස්ථානය එහි මාරක් වෙන්නට පුලුවන්. නමුත් අපිට පුලුවන් අපෙ ේවා ස්ථානය හරියටම තියෙන තැන පෙන්වන්න. සදහා Drag The marker to correct location යන්න ක්ලික් කරන්න. එවිට මතුවන මැප් එේ අපට කැමති ස්ථානය සළකුණු කරගන්න පුලුවන්...
 • නිවැරදිව දත්ත ොද පහඇති Submit යන්න ක්ලික් කරන්න.
 •  දැන් අපි කලින් ලබා දුන් දුරකථන අංකය Google විසින් verify කර ගන්නයි දන්ේ.. ක්‍රම තුනෙන් කැමැති එකක් තොරගන්න..


 • Finish ක්ලික් කරන්න. පසුව Dash Board එක වෙතට අපට ගෙනයනවා.. එහි මැද හරි තියෙනවා PIN එක ගහන්න තැනක්.. නිවැරදිව PIN එක දිලා verify කර ගන්න...
 • සියල්ල සාර්ථකව සිදුක පසු අන්තිමට මෙවැනි ණිවිඩයක් ලැේවි..

 • දිනයක් ඇතුළට ඔයාව්‍යාපාරික ස්ථානයත් google මැප්දකින්නට පුලුවන් ේවි.
      එහෙනම් මම හිතනවා මේ පෝස්ට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා... මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාලා අපගේ මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න. ඔයාලගෙ ප්‍රතිචාර මත තමයි තව එක එක දේවල් ඔයාලට දෙන්න හිතෙන්නෙ. එහෙනම් ආයෙත් වැදගත් දෙයක් එක්ක හමුවෙමු...

 0 ක් ප්‍රතිචාර ලැබී ඇත.:

Post a Comment

ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ඇති ඔබේ අදහස්, ගැටලු ආදිය විමසීමට මෙය භාවිතා කරන්න. අනවශ්‍ය ලෙස Backlinks යෙදූ ප්‍රතිචාර ඉවත් කෙරෙනු ලැබේ..